Технології

              Запровадження у виробництво нової техніки й  технологій, становлення й розвиток ринкових    відносин і нових форм господарювання, зростання  обсягу знань про перетворення матеріалів, енергії  та інформації в інтересах людини, про загальні  принципи цих перетворень вимагають підвищення рівня тех­нологічної культури підростаючого покоління. На даний час технологічна освіта учнів має бути зорієнтована на вивчення но­вих виробничих процесів, осучаснення виробничих стосунків, до яких включаються інформаційно-комунікаційні та інші сучасні засоби виробництва (автоматика, робототехніка, лазерна техніка тощо). У зв’язку з цим технологічна освіта старшокласників покликана забезпечити ґрунтовне оволодіння ними знань про закономірності проектної, техніко-технологічної та побутової діяльності, спираючись на знання з основ наук на рівні загальновиробничих закономір­ностей; всебічне ознайомлення з професією, що відповідає індивідуальним можливостям учня; формування здатності мобілізувати свої потенційні твор­чі можливості в різних видах діяльності.

Вивчення предмету «Технології»  сприяє оволодінню старшокласниками провідних засад проектно-технологічної діяльності, елементами пошукової діяльності, розвиток творчого та критичного мислення, формування вмінь не лише знаходити потрібні знання, а й застосовувати їх на практиці для до­сягнення поставлених завдань, що є основою будь-якого виду виробничої діяльності людини.

Корисні посилання 

Література

Атестація з технологій передбачає  

 • Самостійне оволодіння матеріалом підручника.
 • Укладання конспекту: за питаннями, поданими у програмі самостійної роботи.
 • Знання основних понять та термінів.
 • Формування практичних умінь.

Підсумкова контрольна робота №1 включає в себе теми:  «Основи професійного самовизначення» та «Портфоліо в професійній діяльності людини».

Підсумкова контрольна робота №2 включає в себе тему: «Орієнтовний проект «Моя професійна кар’єра».

Форми контролю за самостійною роботою 

 • Перевірка конспекту.
 • Усне опитування.
 • Перевірка набутих вмінь та навичок на комп’ютері (в комп’ютерному класі в присутності вчителя).
 • Написання контрольної роботи.

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

Розділ 1. Проектування як складова сучасного виробництва та життє­діяльності людини

Тема 1.1. Методи творчого та критичного мислення в проектній технології

Творчість як основа перетворювальної діяльності людини.

Технології та методи творчої дiяльності: метод мозкової атаки, метод конт­рольних запитань, синектика, морфологічний аналіз, метод фокальних об’єктів, метод випадковостей, функціонально-вартісний аналіз, алгоритм розв’язування винахідницьких задач.

 Винахідництво. Раціоналізаторські пропозиції – рушійна сила у розвитку  виробництва.

Практичні роботи

 1. Добір та розв’язування технічних задач з проблемним змістом.
 2. Добір та розв’язування завдань проекту із застосуванням методу синек­тики.
 3. Робота над проектом (тема за власним вибором) із застосуванням морфологічного аналізу.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Учень:

 • Характеризує синектику як технологію використання аналогій для процесу розв’язку проблем, основні методи творчої діяльності людини;
 • називає та використовує в проекті основні аналогії синектики: пряму, фантастичну, символічну тощо;

формулює розв’язок проблеми з використанням абстрактної аналогії.

Розділ 2. Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності

 Тема 2.1. Використання в проектній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій

Презентація результатів роботи як один із видів перетворювальної дiяльності людини. Види презентацій: мультимедійна, публікація, веб-сайт в Інтернеті.

Технологія створення публікації. Добір необхідної інформації.

Створення веб-сайта. Технологія використання програми Microsoft Publisher для створення веб-сайта.  

Практичні роботи

 1. Створення публікації за темою проблеми (проекту).
 2. Створення веб-сайта для презентації проблеми (проекту) в Інтернеті.

 Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Учень:

 • використовує мультимедійні та інші комунiкаційні засоби для презен­тації теми чи проблеми проекту;
 • використовує технології створення публiкації за темою проекту.

 Розділ 3. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності

 

Тема 3.1. Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності.

Загальні питання ергономіки. Історія становлення та сутність ергономічної науки. Методи і засоби ергономічних досліджень. Санітарно-гiгієнічні та ес­тетичні умови праці. Ергономічний підхід до організації праці. Ергономіч­ний аналіз технологічного процесу з виготовлення певного об’єкта.  

Практичні роботи

 1. Здійснення ергономічного аналізу нескладного побутового виробу. Ви­конання ескізу власної пропозиції.
 2. Виконання проекту нескладного інструменту (ножиці, кутник, молоток тощо) з урахуванням антропометричних параметрів руки.
 3. Розробка робочого місця учня з урахуванням основних вимог ерго­номіки.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Учень:

 • характеризує основні поняття ергономiки;
 • називає методи і засоби ергономічних досліджень;
 • визначає санітарно-гiгiєнічні та естетичні умови праці.

Розділ 4. Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяль­ності людини  

Тема 4.1. Глобальні проблеми людства

Проблеми загальносвітового рівня – демографічні, екологічні, енергетичні. Сучасна енергетика в екосистемі. Техногенні проблеми в суспільстві. Ви ди виробництв та їх вплив на екосистему. Можливі шляхи подолання енер­гетичних та екологічних проблем.

Тема 4.2. Природоохоронні технології

Інформаційна система спостереження та аналізу стану природи. Технології переробки побутових відходів. Сучасні технології безвідходного ви­робництва продукції. Замкнені системи як один з видів безвідходного виробництва.

Практична робота

 1. Розробити проект на створення екологічно стiйкої системи (на­при­клад “Збережемо річку”, “Закладемо парк” тощо).

Основні етапи проекту:

 • організаційний (вибір та обгрунтування теми проекту),
 • дослідно-пошуковий (збір необхідної інформації, пов’язаної з темою проекту, добір природоохоронних технологій та ресурсів для реаліза­ції проекту, складання плану дій),
 • заключний (оцінка та захист проекту).

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Учень:

 • характеризує поняття моніторингу для визначення стану навколиш­нього середовища;
 • називає техногенні проблеми в сучасному суспільстві;
 • визначає вплив людини на екосистему;
 • характеризує замкнені системи як один з видів безвідходного вироб­ництва;
 • називає основні етапи проекту;
 • визначає та обгрунтовує тему проекту на основі отриманих знань;
 • добирає природоохоронні технології для власного проекту.

(Розділ 5 не вивчається в 11 класі)

Розділ 6. Проектування професійного успіху

Тема 6.1. Основи професійного самовизначення

Основні функції професійної діяльності. Основні види діяльності людини. Професійна діяльність та професійне самовизначення. Сфери та галузі про­фесійної діяльності людини. Основні поняття: культура праці, професійне становлення особистості, професійна кар’єра.

Практична робота

 1. Визначення основних компонентів процесу вибору майбутньої професії

 Тема 6.2. Портфоліо в професійній діяльності людини

Суть та призначення портфоліо в професійній та освітній діяльності людини. Основні частини портфоліо в залежності від майбутньої професії. Компонування портфоліо. Відбір та оцінка кращих результатів власної діяльності над проектом.

Практичні роботи

 1. Визначення складових частин портфоліо.
 2. Компонування портфоліо.

 Тема 6.3. Орієнтовний проект “Моя професійна кар’єра”

Мета і завдання проекту. Поняття професійної кар’єри. Фактори, що впливають на професійну кар’єру (особистісні, службові, виробничі, со­ціально-економічні тощо).

Практичні роботи

 1. Складання плану дій для реалiзації проекту.
 2. Збір інформації про види професій.
 3. Обгрунтування теми проекту на основі зібраної інформації.
 4. Обгрунтування обраної спецiальності, учбового закладу для подальшої професійної освіти.

5.Аналіз непередбачених варіантів.

 Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

Учень:

 характеризує основні функції професійної дiяльності людини;

 • пояснює основні поняття про культуру праці, сутність професійного становлення;
 • пояснює призначення та завдання портфоліо у професійному поступі людини;
 • визначає складові частини власного портфоліо з урахуванням осо­бистісних досягнень і життєвих планів на майбутнє;
 • визначає цілі та завдання власного проекту;
 • характеризує фактори що впливають на власний вибір майбутньої про­фесійної діяльності;
 • складає план дій стосовно власної кар’єри.

 

Залишити відповідь

Зворотній зв'язок
Перейти до панелі інструментів