Інформатика

 Атестація з інформатики передбачає:

 • самостійне оволодіння матеріалом підручника.
 • укладання конспекту: за питаннями, поданими у програмі самостійної роботи.
 • знання основних понять та термінів.
 • формування практичних навичок.

Підсумкова контрольна робота за 2 семестр 11 класу включає в себе теми: «Бази даних», «Інформаційні технології  персональної та колективної комунікації»

Форми контролю за самостійною роботою:

 • перевірка конспекту;
 • усне опитування;
 • перевірка набутих умінь і навичок на комп’ютері.
 • написання контрольної роботи.

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Корисні посилання Інформатика

 ІІ семестр

РОЗДІЛ 3. Бази даних (тут і далі — нумерація згідно з документацією школи екстернів міста Києва).

3. Бази даних. Системи управління базами даних

Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних.

Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної галузі.

Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних в середовищі системи управління базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Форми. Сортування, пошук і фільтрація даних.

Поняття запиту до реляційної бази даних.

Створення таблиць, запитів на вибірку даних і звітів з використанням майстрів. Редагування  запитів, звітів і форм з використанням конструктора.

 Практична робота №12.  Розробка моделі «сутність-зв’язок» заданої предметної області. Створення бази даних в середовищі СУБД.

 Практична робота №13.  Форми. Введення даних. Сортування, фільтрація і пошук даних.

Практична робота №14. Створення запитів і звітів.

Учень 

пояснює: поняття моделі даних; поняття бази даних, призначення систем управління базами даних; поняття таблиці, поля, запису; поняття ключа;

описує: правила побудови моделі «сутність-зв’язок» предметної галузі; особливості реляційної моделі даних; призначення форми, запиту, звіту; етапи роботи з базою даних у середовищі СУБД;

описує: зв’язки між таблицями за множинністю та повнотою;

називає: типи даних в середовищі СУБД; типи зв’язків між таблицями реляційної БД;

подає приклади: реляційних СУБД;

вміє:

 • будувати для заданої предметної галузі модель реляційної бази даних;
 • розробляти структуру реляційної бази даних;
 • створювати таблиці у середовищі СУБД;
 • добирати типи даних для полів таблиць;
 • знаходити в базі даних дані за певними критеріями відбору, створюючи прості вибіркові запити в автоматизованому режимі;
 • вводити дані в таблиці;
 • застосовувати майстри для створення таблиць, форм, запитів і звітів;
 • використовувати форми для введення та редагування даних;
 • використовувати звіти для опрацювання даних;
 • використовувати конструктор для створення таблиць, змінення запитів, звітів і форм;
 • сортувати дані в таблицях бази за певними критеріями;
 • застосовувати засоби пошуку даних;
 • фільтрувати дані в таблицях базах даних;

РОЗДІЛ 4. Інформаційні технології  персональної та колективної комунікації

4.1 Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок.  Етапи створення веб-сайтів.

Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Поняття про систему управління вмістом сайту. Поняття хостингу. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення. Наповнення веб-сторінки текстом та графічним матеріалом, створення гіперпосилань, завантаження файлів.

Основи веб-дизайну.

Огляд технологій та сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Веб технології.

Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та налаштування його параметрів.

Практична робота № 15. Автоматизоване створення веб-сайту.

Практична робота № 16. Створення й ведення власного блогу.

         Учень пояснює:

 • поняття та особливості сайтів різних типів: статичних веб-сайтів, інтернет-магазинів, порталів, блогів;
 • відмінності між веб-сторінками типу домашньої, веб-каталогу, форуму, чату, сторінкою розділу веб-сайту;
 • поняття блогу;
 • дизайн та правила оформлення веб-сторінок;
 • поняття хостингу;
 • призначення та типи сервісів Веб 2.0;
 • призначення та особливості функціонування веб-спільнот;

описує: процес створення веб-сайтів; процес створення блогу й публікації повідомлень; формати зображень, відео- та аудіокліпів, що публікуються на веб-сторінках;

 вміє:

 • засобами безкоштовного сервера створювати статичні веб-сторінки різних типів, добирати їх оформлення;
 • засобами безкоштовного веб-сервера створювати вміст веб-сайту й оновлювати його;
 • створювати й адмініструвати блог;
 • розміщувати на веб-сторінках зображення й текст, налаштовувати параметри їх розташування, відображення та відтворення;
 • створювати гіперпосилання на основі текстових фрагментів і зображень.

4.2. Основи створення комп’ютерних публікацій

Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації.

Особливості роботи з графічними та текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Перетікання тексту між текстовими полями. Створення, збереження, відкриття та друк публікацій.

Практична робота №17. Створення інформаційного бюлетеня або буклету.

 Учень:

пояснює: поняття комп’ютерної публікації; поняття шаблону публікації та її структури; особливості роботи з графічними та текстовими об’єктами під час створення публікацій; особливості роботи з текстовими полями у публікаціях;

подає приклади: публікацій різного виду; основних складових публікації; програмних засобів створення комп’ютерних публікацій;

вміє: створювати публікацію на основі шаблону; виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій; створювати зв’язки між об’єктами публікації; зберігати публікації на зовнішніх носіях даних; роздруковувати публікації.

4.3. Опрацювання мультимедійних даних

Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Мультимедійні програвачі. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів та мовного супроводу до слайдової презентації.

Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних. Розробка аудіо та відео, створення кліпів. Збереження та публікація проектів.

Розробка сценарію відеокліпу.

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.

Практична робота №18. Створення відеокліпу.

Учень

пояснює: поняття мультимедійних даних; принципи часових параметрів відеокліпів;

порівнює: формати аудіо- та відео файлів; режими відображення відеоряду;

подає приклади: джерел мультимедійних даних; мультимедійних програвачів; засобів перетворення аудіо- та відеоформатів;

вміє:

 • використовувати мультимедійні програвачі для відтворення аудіо- та відеофайлів;
 • змінювати формат аудіо- та відеофайлів;
 • додавати до слайдових презентацій відеокліпи, звукові ефекти та мовний супровід;
 • розробляти сценарій відеокліпу;
 • створювати у програмі для опрацювання мультимедійних даних відеокліпи з використанням майстра та порожнього проекту;
 • імпортувати у відеокліп аудіо- та відео відеодані з зовнішніх джерел;
 • синхронізувати відеоряд з аудіорядом;
 • налаштовувати часові параметри аудіо- та відеоряду;
 • додавати до відеокліпу відеоефекти та налаштовувати и переходи між його фрагментами.

4.4. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів

Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою управління базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій. Імпорт та експорт файлів документів. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів.

Практична робота №19. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах.

Учень 

пояснює: відмінність між вставленням об’єкта в документ, вставленням посилання на об’єкт та зв’язуванням документа і об’єкта;

подає приклади: завдань, що розв’язуються за допомогою з використанням кількох програм опрацювання даних електронних документів;

вміє:

 • вбудовувати та зв’язувати документи;
 • зберігати електронні документи в різних форматах;
 • імпортувати зображення в текстові документи, презентації та електронні таблиці;
 • експортувати таблиці бази даних у середовище табличного процесора та в текстові документи;
 • імпортувати книги електронних таблиць у бази даних;
 • здійснювати обмін фрагментами документів і цілими документами між текстовим процесором, табличним процесором та програмою створення комп’ютерних презентацій;
 • готувати до публікації текстові документи та презентації як веб-сторінки

4.5. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту 

Середовище для спільної роботи  з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних.

Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.

Практична робота №20.  Розробка проекту.

Учень описує: стратегію організації колективної роботи над завданням з опрацювання даних; правила опрацювання даних у середовищі для спільної роботи  з документами;

вміє: публікувати документ у середовищі для спільної роботи з документами, змінювати такий документ і керувати правами доступу до нього; працювати у колективі з 3–4 учнів над розв’язуванням спільної задачі з опрацювання даних; використовувати комп’ютерні засоби інтерактивного спілкування й обміну даними для організації та виконання колективної роботи.

 Література

 1. «Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., за ред. Згуровського М.З.) видавництво «Генеза».
 2. «Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Погрібний О.В., Киричков Я.В., за ред. Бикова В.Ю.).
 3. «Інформатика (рівень стандарту)» (авт. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.) видавництво «Школяр».

Посилання на ресурси глобальної мережі

 • at.ua (Ривкінд И.Я та інші. Інформатика, 9-11 класи);
 • aspekt-edu.kiev.ua (Шестопалов Є.А. та інші. Видавництво «Аспект»);
 • com.ua (Ломаковська А.В. та інші. Інформатика, 5-8 класи);
 • com.ua (Рівкінд Ф.М. та інші. Сходинки до інформатики, 2-4 класи);
 • lviv.ua/index.php (Глинський  Я.М. Видавництво «Деол»);
 • osvita.info (О.П. Казанцева. Інфомандри, 5-6 класи);
 • osvita.info/teacher (В.П. Костюков, Е.В. Мотурнак. Інформаційний працівник);
 • ucoz.ua (І.О.Завадський та інші. Інформатика, 9-11 класи);
 • if.ua (Малий П. М. Центр «Лідер»);
 • iteach.com.ua/news/documents (Сайт програми Intel® «Шлях до успіху». «Комп’ютерні технології для місцевої спільноти» (5-7 класи), «Комп’ютерні технології та майбутня професія» (8-10 класи));
 • vesna-books.at.ua (О.В. Коршунова. Шукачі скарбів, 2-8 класи);
 • prolego.org (Сайт «ПроЛего»);
 • shkolyar.com.ua/g/1/t/ll (Н.В. Морзе та інші. Інформатика, 9-11 класи);
 • svitinfo.com.ua/book (В.В. Володін та інші. Інформатика, 7-11 класи);
 • http://zavadsky.at.ua (Завадский І.О.).

При опануванні багатоплатформним ПЗ (у тому числі СУБД LibreOffice Calc), наприклад, при роботі на ПК під керуванням ОС Linux, можна використати змістовне наповнення розробок уроків, перелічених на таких сторінках:

Упорядник Олександр Рудик (e-mail: rudykob@gmail.com) у відповідь на вимогу електронним листом надішле всім охочим ще неопубліковані на сайті роботи, які вже не потребуватимуть ніякої редакційної правки.

 

Залишити відповідь

Зворотній зв'язок
Перейти до панелі інструментів