Хімія

Рекомендації з хімії для 11 класу

Цього року ти завершиш опанування шкільного курсу хімії і отримаєш цілісне уявлення про цікаву, захоплюючу і потрібну людям хімічну науку. Тож по закінченні одинадцятого класу ти ознайомишся з багатьма органічними сполуками, зокрема тими, яких немає в природі. Ці сполуки спочатку здобули хіміки в лабораторіях, а тепер їх виробляє промисловість в великих обсягах, навчишся складати їхні хімічні формули, назви, зрозумієш механізми реакцій за участю органічних сполук, зможеш передбачати продукти реакцій, об’єктивно оцінювати, чи сприяло вивчення хімії підвищенню твоєї загальної ерудиції, чи допомогло ліпше пізнати себе і навколишній світ.

Пам’ятай, що гармонійний розвиток інтелекту неможливий без знань основ хімії. Тож не шкодуй зусиль на їх набуття – це допоможе тобі стати конкурентноспроможною та успішною особистістю, справжнім громадянином і патріотом України.

 Мета курсу

 • розвинути особистість учня, його природні задатки, інтелект, пам’ять, здатність до самоосвіти;
 • сформувати науковий світогляд учня на основі засвоєння системи знань про речовини та їхні перетворення, основні хімічні закони й теорії, методи наукового пізнання в хімії;
 • продовжити формування життєвої і соціальної компетентностей учня, його екологічної культури, навичок безпечного поводження з речовинами у побуті та на виробництві;
 • розкрити роль хімії в розвитку суспільного господарства та забезпеченні добробуту людини.
  • виховати екологічний стиль мислення і поведінки, розуміння природничо-наукової картини світу.

 В процесі вивчення курсу ти повинен вміти:

 • Наводити приклади хімічних речовин, їхні загальні формули;
 • Називати хімічні речовини за систематичною номенклатурою;
 • Складати їхні молекулярні, структурні та електронні формули; моделі молекул;
 • Ілюструвати хімічні властивості хімічних речовин рівняннями хімічних реакцій;
 • Робити висновки про властивості, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їх властивостей;
 • Обгрунтовувати застосування хімічних речовин залежно від їхніх властивостей;
 • Встановлювати причинно-наслідкові зв`язки між складом, будовою та властивостями речовини;
 • Дотримуватись правил безпечного поводження з вуглеводнями, засобами захисту рослин, побутовими хімікатами, органічними розчинниками та іншими продуктами синтетичної органічної хімії;
 • Оцінювати небезпечність органічних хімічних речовин; їх вплив на здоров’я людини та довкілля при їх неправильному використанні.

Література для учнів з хімії

 План роботи над курсом хімії (рівень стандарту). Теми і завдання

 Тема I. ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

1. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова 

 • З’ясувати роль теорії та практики у науці, їхній взаємозв’язок.
 • Ознайомитись з основними положеннями теорії хімічної будови органічних сполук О.Бутлерова, простежити її розвиток, визначити її наукове значення.
 • Навчитись встановлювати залежність властивостей органічних речовин від їхньої будови.

2. Багатоманітність органічних речовин

 • Ознайомитися з особливостями будови органічних речовин, фактами, що підтверджують єдність органічних та неорганічних солук.
 • З’ясувати, чим вони відрізняються від неорганічних; причини їх різноманітності.
 • Навчитися наводити приклади природних, штучних та синтетичних органічних сполук.
 • Явище ізомерії. Структурна ізомерія гомологів метану. Хімічна будова.

3. Явище ізомерії. Структурна ізомерія гомологів метану. Хімічна будова.

 • Повторити склад та будову гомологів метану.
 • Ознайомитися з гомологічним рядом алканів, їх загальною формулою, структурними формулами.
 • Розглянути явище ізомерії, його вплив на багатоманітність органічних речовин.

4. Поняття про номенклатуру насичених вуглеводнів.

 • Ознайомитися з міжнародною номенклатурою.
 • Вдосконалити вміння складати структурні формули ізомерів алканів.
 • Навчитися називати ізомери алканів за міжнародною номенклатурою та складати графічні формули за назвами сполук.

5. Вуглеводні. Насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводні: їхній склад, будова, фізичні та хімічні властивості.

 • Розглянути гомологічні ряди вуглеводнів – алкани, алкени, алкіни, арени.
 • Ознайомитися з природою кратного зв’язку, фізичними та хімічними властивостями вуглеводнів, основними типами характерних реакцій.
 • Оксигеновмісні органічні сполуки: спирти, альдегіди, карбонові кислоти, естери. Їхня будова, властивості, застосування.

6. Оксигеновмісні органічні сполуки: спирти, альдегіди, карбонові кислоти, естери. Їхня будова, властивості, застосування.

 • Поглибити знання про будову та властивості органічних речовин на прикладі оксигеновмісних сполук
 • Повторити будову та властивості одноатомних та багатоатомних спиртів.
 • Визначити вплив функціональної групи спиртів на їх фізичні та хімічні властивості.
 • Ознайомитися з особливостями будови карбонільних сполук, розглянути функціональну карбоксильну групу, її властивості.
 • Дослідити хімічні властивості карбонових кислот, з’ясувати подібність та відмінність неорганічних та органічних кислот.
 • Навчитися складати рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості спиртів та карбонових кислот.
 • Виявити зв’язок між застосуванням сполук та їх властивостями.

7.Органічні речовини у живій природі.

 • Удосконалити вміння класифікувати органічні речовини за будовою карбонового ланцюга, видами карбон-карбонових зв’язків, функціональними групами, рівнями структурної організації.
 • Ознайомитися з органічними речовинами, що містяться у живих організмах, їхнім значенням.
 • Навчитися пояснювати причини багатоманітності органічних речовин.
 • Навчити встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням органічних речовин.

 8. Жири як естери, їх властивості. Значення жирів у життєдіяльності організмів

 • Ознайомитися з поширенням, біологічним значенням, складом і властивостями жирів.
 • Розглянути процеси гідролізу та гідрування жирів, можливість заміни харчових жирів нехарчовою сировиною
 • Ознайомитися з відповідними реакціями, властивостями насичених та ненасичених жирів.
 • З’ясувати їх значення як продуктів харчування й учасників метаболізму.

 9. Вуглеводи. Фізичні та хімічні властивості найважливіших вуглеводів. Поширення у природі та застосування вуглеводів.

 • Ознайомитися з характеристикою класу вуглеводи на прикладі глюкози, сахарози, крохмалю та целюлози.
 • Розглянути властивості глюкози, спиртове бродіння як її специфічну властивість.
 • Ознайомитися зі складом, фізичними властивостями та поширенням у природі сахарози, її значенням як харчового продукту.
 • Розглянути процес добування сахарози із цукрових буряків.
 • Ознайомити зі складом та будовою крохмалю та целюлози, поглибити уявлення про полімери, розглянути властивості, якісну реакцію на крохмаль.
 • Показати значення вуглеводів у природі та житті людини. Розглянути взаємозв’язок між їхньою будовою та властивостями.

10. Білки, їх будова та властивості. Рівні структурної організації органічних речовин. Значення білків у життєдіяльності організмів.

 • Розширити уявлення про різноманітність органічних сполук на прикладі білків як природних полімерів.
 • Дізнатися про їх склад, будову, особливі властивості.
 • З’ясувати важливість амінокислот і білків для життєдіяльності організмів. Поглибити знання про єдність живої та неживої природи.
 • Переконатися в унікальності білків як основної речовини живих організмів.

11. Нуклеїнові кислоти як носії спадкової інформації. Їх будова та функції. Роль нуклеїнових кислот у живій природі.

 • Ознайомиится з будовою нуклеїнових кислот,
 • Розглянути взаємозв’язок між їхньою будовою та функціями
 • Показати біологічну роль нуклеїнових кислот, обґрунтувати їхнє значення.

 12. Нафта, вугілля, природний газ як вуглеводнева сировина. Основні види палива та їх значення в енергетиці країни.

 • Ознайомитись з походженням горючих копалин, важливістю їх використання як джерела органічних сполук, з’ясувати роль нафти, природного газу та кам’яного вугілляяк палива.
 • Охарактеризувати основні види палива, їх місце у паливно-енергетичному комплексі України.
 • Ознайомитись з енергетичними проблемами в Україні та в світі, з можливими шляхами їх розв’язання.
 • Одержати уявлення про відновлювальні та невідновлювальні ресурси.
 1. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання.
 • Ознайомитись з природними джерелами органічних речовин, зі складом та властивостями  природного та супутнього нафтового газів, продуктами їх переробки, використанням.

14. Продукти перегонки нафти. Застосування нафтопродуктів.

 • З’ясувати склад і властивості нафти, ознайомитись з основними процесами переробки нафти та використанням нафтопродуктів.

15. Кам’яне вугілля, продукти його переробки.

 • Ознайомитись зі складом та властивостями кам’яного вугілля, процесом та продуктами його переробки.

16. Охорона довкілля під час переробки і використання вуглеводневої сировини.

 • Одержати уявлення про види забруднень довкілля під час переробки і використання вуглеводневої сировини, способи їх усунення.
 • Розглянути причини забруднення довкілля та глобальні проблеми, які з цим пов’язані.
 • Навчитись оцінювати вплив продуктів переробки вуглеводневої сировини на довкілля.

17. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.

 • Закріпити знання про органічні сполуки, їх класифікацію, встановити генетичні зв’язки між ними.
 • Ознайомитись з основами органічного синтезу, як галузі науки та промисловості.

18 Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Поняття про полімери. Пластмаси. Застосування пластмас на основі вуглеводнів.

 • Розширити і поглибити знання про значення хімії в народному господарстві, побуті.
 • Простежити розширення можливостей застосування нових синтетичних матеріалів, зокрема пластмас.

 19. Синтетичні каучуки, гума.

 • Познайомитись з природними та синтетичними канчуками, їх значенням для виробництва гуми. Розглянути галузі застосування гуми.

20. Поняття про штучні і синтетичні волокна

 • Одержати уявлення про штучні та синтетичні волокна, їх переваги та недоліки.
 • Вивчити склад деяких хімічних волокон, їх властивості, застосування.

 21Органічні сполуки і здоров’я людини. Поняття про синтетичні лікарські препарати (на прикладі аспірину).

 • Поглибити знання щодо біологічної ролі органічних сполук, їх значення для здоров’я людини.
 • Одержати уявлення про синтетичні лікарські засоби та їх значення в житті людини.

 22. Жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі.

 • Поглибити знання щодо біологічної ролі органічних сполук,  їх значення для здоров’я людини.
 • Навчитись аналізувати хімічний склад харчових продуктів.

 23 Харчові добавки. Е-числа.

 • Одержати уявлення про будову та властивості деяких речовин, що використовуються в харчовій промисловості як харчові добавки, ознайомитись з правилами безпечного поводження з ними, продовжити формувати вміння пов’язувати використання речовин з їх властивостями.

 24 Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини

 • Одержати уявлення про згубну дію алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я.
 • Усвідомити необхідність дотримування здорового способу життя.

 25 Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами.

 • Ознайомитися з найважливішими  речовинами, що використовуються в побуті.
 • Повторити і закріпити знання про загальні правила поводження з побутовими хімікатами.

 26. Мило, його склад, мийна дія.

 • Ознайомитись зі складом мила та розглянути механізм його мийної дії.

 27. Синтетичні мийні засоби. Захист навколишнього середовища від забруднення синтетичними мийними засобами.

 • Познайомитись ізсинтетичними мийними засобами (СМЗ), їх складом, різновидами та способами використання.
 • Порівняти властивості мила та СМЗ.
 • З’ясувати вимоги, яким повинні відповідати СМЗ з погляду охорони природи.

 28. Органічні розчинники, їх застосування. Попередження забруднення середовища при використанні органічних розчинників

 • Дотримуватись правил безпечного поводження з органічними розчинниками
 • Оцінювати небезпечність органічних хімічних речовин; їх вплив на здоров’я людини та довкілля при їх неправильному використанні.

Рекомендації з хімії для 11 класу (текст повнісю)

Залишити відповідь

Зворотній зв'язок
Перейти до панелі інструментів