Екологія

екологіяПідручники

Зміст навчального матеріалу з біології враховує, що учні 11 класів, які навчаються біології на академічному рівні та рівні стандарту, вивчатимуть окремий предмет «Екологія». Водночас зміст програми з екології базується на принципах неперервності і наступності шкільної екологічної освіти, її інтеграції з іншими природничими дисциплінами на основі внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків. З метою реалізації  зазначеного принципу, враховуючи зміст і структуру навчальних програм з природничих дисциплін, зокрема біології та хімії, рекомендується запланувати вивчення екології у другому семестрі.

Основними завданнями курсу «Екологія» є:

  • формування світоглядних знань про основні тенденції взаємодії суспільства і природи на сучасному етапі, взаємозалежність економіки й екології;
  • розкриття наукових основ природокористування, формування знань про традиції природокористування корінних громад населення, основні положення міжнародної стратегії сталого розвитку;
  • виховання розуміння сучасних екологічних проблем, усвідомлення їх важливості, актуальності і універсальності;
  • виховання почуття відповідальності за стан довкілля, усвідомлення місця людини в природі, свідомості щодо необхідності дотримання природоохоронного законодавства;
  • розвиток особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому, регіональному рівні, вміння прогнозувати особисту діяльність та діяльність інших людей;
  • розвиток системи інтелектуальних та практичних умінь і навичок, емоційних переживань стосовно вивчення, оцінювання та збереження природи рідного краю та власного здоров’я.

Тема 1. Екологія як наука про довкілля   

Тема 2. Природа і людина: системний підхід

Тема 3. Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень.

Тема 4. Проблема деградації природних компонентів.

Тема 5. Проблема зміни ланок колообігу речовин та енергії.

Тема 6. Проблема збалансованого природокористування.

Тема 7. Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть.

Тема 8. Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території.

 

Практична частина програми є важливою й обов’язковою її складовою, оскільки обґрунтування певних залежностей, доведення наявних тенденцій розвитку, зрештою аргументація конкретної позиції неможливе без наведення певних статистичних відомостей. Тому практичні роботи передбачають розв’язання нескладних екологічних й економічних задач, здійснення порівняльного аналізу, проведення спостереження, міні-дослідження, соціологічного опитування, дискусій, конференцій, семінарів, презентацій, експертиз, «круглих столів», ділових ігор, моніторингових досліджень, написання творчих робіт, розробки індивідуальних і колективних проектів. Мета проведення цих робіт може бути різною: мотиваційна, контролююча тощо.

Важливою складовою навчання екології є формування практичних умінь і навичок під час проведення практичних робіт.

Практичні роботи:

№ 1 «Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи»

№ 2 «Порівняння обсягів і структури забруднення міст України»;

№ 3   «Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан ґрунтового покриву»;

№ 4  «Аналіз схем колообігу основних речовин у природі на предмет зміненості їх ланок антропогенною діяльністю»;

№ 5  «Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні»;

№ 6   «Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України»;

№ 7 «Аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї області, адміністративного району і порівняння їх з оптимальними показниками».

При оцінюванні навчальних досягнень з екології, необхідно керуватись критеріями, затвердженими МОН України, враховуючи при цьому:

  • правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і закономірностей, точність вживання екологічної термінології;
  • ступінь самостійності відповіді;
  • логічність і доказовість у викладенні матеріалу;
  • ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами).

 

 

Залишити відповідь

Зворотній зв'язок
Перейти до панелі інструментів