Біологія

Складено відповідно до програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України

Біологія – це сукупність наук про живі істоти, їхню будову, процеси життєдіяльності, взаємозв’язки між собою та умовами довкілля, закономірності розповсюдження по земній кулі , походження, різноманітність та історичний розвиток. Людина – частина природи, її існування можливе за умови встановлення гармонійних стосунків з довкіллям і дбайливого ставлення до нього.
Мета навчального курсу  полягає у забезпеченні загальноосвітньої підготовки школярів з біології, формування наукової картини живої природи, екологічної культури, зміцнення духовного і фізичного здоров’я, формування ключових компетентностей, яких потребує сучасне життя.

Підручники

Уроки-презентації

Державна атестація з біології передбачає:

 • самостійне опрацювання за підручником та іншими джерелами інформації основних атестаційних питань;
 • укладання конспекту;
 • відвідування настановчої сесії та консультацій вчителя;
 • засвоєння нових біологічних понять, термінів, законів, біологічних закономірностей курсу;
 • виконання лабораторних та практичних робіт;
 • оволодіння вміннями спостерігати, досліджувати і пояснювати явища природи;
 • розв’язання генетичних та екологічних задач;
 • написання підсумкових контрольних робіт;
 • виконання творчої роботи;
 • застосування теоретичних знань у прикладних сферах людської діяльності

(медицина, с/г, біотехнологія, педагогіка);

 • самостійне здійснення запланованих програмою екскурсій.

          Атестаційні запитання:

І семестр

ІІ семестр

         Розділ ІІ: Надорганізмові системи.
Тема 6. Популяція. Екосистема. Біосфера.

 1. Дайте визначення поняттям: вид, популяція, середовище існування, біологічні ритми, екологічна ніша, ареал, популяційні хвилі.
 2. Назвіть надорганізмові рівні організації живого.
 3. Розкрийте поняття про середовище існування. Поясніть та наведіть приклади пристосованості організмів до різних умов життя.
 4. Розкажіть про структуру популяції, динаміку та коливання чисельності популяції.
 5. Охарактеризуйте добові, сезонні та річні адаптивні біологічні ритми організмів.
 6. Дайте визначення поняттям: екосистема, біоценоз, біогеоценоз, агроценоз, адаптація, екологічний фактор, автотрофи, гетеротрофи, сапротрофи, міксотрофи, продуценти, консументи, редуценти , екологічна піраміда, ланцюг живлення.
 7. Розкажіть про біоценоз та його структуру.
 8. Що таке біогеоценоз, та чим він відрізняється від біоценозу?
 9. Розкрийте поняття екосистеми. Охарактеризуйте види взаємодії організмів в екосистемах та зміни які відбуваються в екосистемах.
 10. Дайте порівняльну характеристику природних і штучних екосистем.
 11. Опишіть кругообіги основних речовин в екосистемах..
 12. Опишіть потік енергії в екосистемах.
 13. Поясніть поняття „ продуктивність екосистем”
 14. Розкрийте планетарну роль живої речовини.
 15. Розкажіть про біогенну міграцію речовини.
 16. Дайте загальну характеристику біосфери.
 17. Поясніть вплив діяльності людини на стан біосфери.
 18. Розкрийте суть вчення про Ноосферу.
 19. Назвіть основні екологічні проблеми сучасності та вкажіть шляхи їх вирішення.
 20. Охарактеризуйте форми забруднення довкілля.
 21. Дайте характеристику природоохоронному законодавству України.
 22. Наведіть приклади міжнародного співробітництва у справі охорони природи.
 23. Назвіть природоохоронні території, рідкісні та зникаючі види рослин та тварин України.
 24. Обґрунтуйте значення збереження біорізноманіття.
 25. Обґрунтуйте необхідність застосування альтернативних джерел енергії.

Виконайте практичну роботу № 3 „Розв’язування задач з екології”.

 Вміти: пояснювати взаємозв’язок організмів і середовища існування;  застосовувати знання про необхідність відстоювання власних прав на збереження середовища існування.

 Розділ ІІІ.  Історичний розвиток органічного світу

Тема 7. Основи еволюційного вчення.

 1. Охарактеризуйте передумови розвитку еволюційного вчення.
 2. Дайте короткий історичний нарис про розвиток еволюційних поглядів.
 3. Назвіть основні положення еволюційного вчення Ч.Дарвіна.
 4. Розкрийте поняття „мікроеволюція”.
 5. Розкажіть про фактори еволюційного процесу.
 6. Розкрийте поняття „природний добір” та „штучний добір”.
 7. Опишіть форми та види природного добору.
 8. Охарактеризуйте адаптації як результат еволюційного процесу. Наведіть приклади адаптацій організмів до умов середовища.
 9. Опишіть способи та типи видоутворення.
 10. Розкрийте поняття „конвергенція”, „дивергенція”, „паралелізм”.
 11. В чому суть макроеволюційного процесу?
 12. Дайте характеристику основним напрямкам еволюції.
 13. Розкрийте закони еволюційного процесу.
 14. Сформулюйте принципи молекулярної еволюції.
 15. Назвіть основні положення синтетичної гіпотези еволюції.
 16. Дайте характеристику сучасним поглядам на проблему еволюції.

Виконайте практичну роботу № 4

„Порівняння природного та       штучного добору”.

Здійсніть екскурсію  до природничого музею. Дізнайтеся про різноманітність видів у природі.

Вміти застосовувати знання для пояснення результатів еволюції, рушійних сил еволюції, процесів виникнення пристосувань і їх відносний характер, утворення нових видів.

Тема 8.  Історичний розвиток і різноманітність органічного світу.

 1. Назвіть таксономічні одиниці, ери та періоди.
 2. Назвіть царства живих організмів. Наведіть приклади різноманіття живих організмів.
 3. Розкрийте суть різних гіпотез виникнення життя на Землі.
 4. Опишіть еволюцію прокаріотів та їх первинні екосистеми.
 5. Опишіть гіпотези виникнення евкаріотів, колоніальних і багатоклітинних організмів та їх еволюцію.
 6. Дайте характеристику процесу формування наземних екосистем.
 7. Поясніть роль появи людини у біосфері.
 8. Опишіть еволюцію неклітинних форм життя.
 9. Опишіть сучасну картину органічного світу.

Здійсніть екскурсію  до природничого музею. Дізнайтеся про історію розвитку життя на Землі.

Вміти: називати таксономічні одиниці, ери, періоди; наводити приклади різноманітних живих організмів.

Узагальнення курсу

 1. Назвіть основні властивості живих систем.
 2. Опишіть сучасний стан та перспективи розвитку біосфери.
 3. Обґрунтуйте можливості й перспективи застосування досягнень біології в забезпеченні існування людства

Вміти застосовувати знання з біології: у власній діяльності та для оцінювання моральних і соціальних аспектів біологічних досліджень.

 

Залишити відповідь

Зворотній зв'язок
Перейти до панелі інструментів